Read their stories

Josephine Obongo
Josephine Obongo

Read more

Josephine Obongo
Loise Marangu

Read more

Josephine Obongo
Stephen Karanja

Read more

SME Banking

Josephine Obongo
The golden key to a flourishing Kenyan economy

Read more

Key steps to taking out a mortgage

Josephine Obongo
Process of taking out a mortgage

Read more